Силабуси ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

  • Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
  • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Спеціальність: 113 Прикладна математика
  • Освітньо-наукова програма: Прикладна математика
  • Кваліфікація: доктор філософії з прикладної математики

Код н/д Компоненти освітньої програми Силабус
1. Нормативні освітні компоненти
Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
Н 01 Філософські засади наукової діяльності. Науковий світогляд та етична культура науковця
Силабус силабус
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей
Н 02 Іноземна мова для наукової діяльності.Наукові дослідження
Силабус силабус
Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності
Н 03 Сучасні методи прикладної математики
Силабус силабус
Н 04 Спеціальні розділи математичного моделювання
Силабус силабус
Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника
Н 05 Організація науково-інноваційної діяльності
Силабус силабус
Н 06 Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
Силабус силабус
Н 07 Педагогічна практика
Силабус силабус
2. Вибіркові освітні компоненти
Третій семестр
Технології глибокого навчання
Силабус силабус
Прикладні питання побудови та аналізу складності алгоритмів
Силабус силабус
Спеціальні розділи «м’яких обчислень»
Силабус силабус
Четвертий семестр
Геопросторовий інтелект
Силабус силабус
Спеціальні розділи теорії алгоритмів та дискретних автоматів
Силабус силабус
Параболічні крайові задачі
Силабус силабус